İYİ BİR YÖNETİM PLANI İÇİN

Gönderildi Deger 29/04/2020 0 Yorum

 

 

 

 

Yönetim Planı ; bir binanın , bir sitenin ana yasasıdır denilebilir.

 


­­

Kat Mülkiyeti Kanunu 14.maddesine göre ; henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte (Değişik ibare: 7099 - 15.2.2018 / m.6)  , yine Kat Mülkiyeti Kanunu 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak düzenlenen, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzaları alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen" proje ile (b) bendindeki yönetim plânını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez.

 


Görüldüğü üzere ,  Kat İrtifakının kurulması aşamasında arsa maliki veya bütün paydaşlarınce imzalanarak onaylanan bir yönetim planının tapu müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

 

 

Fakat maalesef Kat Mülkiyeti Kanunu 10.maddesinde 15.02.2018 ‘de yapılan bir değişiklik ile “Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz.”  Hükmü getirilmiş ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsasına bina yaptıran arsa sahiplerinin hiçbir katkısı ve imzası aranmaksızın müteahhidin tek başına bir yönetim planı hazırlayarak tapuya tescil ettirebilmesi ve o binanın / sitenin kaderini tek başına tayin etmesinin önü açılmıştır.

 

 

Çoğu zaman daha binada oturacak daire sahipleri dahi belli olmadan ve yine çoğu zaman bir hukukçunun yardımı alınmadan , mevcut müteahhidin en iyi ihtimalle bilgisizliğinden google araştırması ile hazırladığı ya da kırtasiyeden temin ettiği bir metnin tapuya sunulması suretiyle , kötü ihtimalle de kasten ileride kullanmak üzere kendi lehine hükümler içerecek şekilde hazırlanmakta ve maalesef o tarihten sonra binada veya sitede yaşayacak tüm sakinlerin kendi aralarında yaşayacakları muhtemel sorunların çözümüne destek olacak yerde , âdeta çözümsüzlüğün aracı olmaktadır.

 


Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28’de ifade edildiği üzere ;

 

 

Yönetim plânı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.

 

Yönetim plânında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

 

(Değişik 3.fıkra: 2814 - 13.4.1983) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

 

Yönetim plânı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

 

Yönetim plânının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, katmülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim plânına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

 


 

Bu konuda uzman bir hukukçu tarafından , mümkün ise daha Kat İrtifakı kurulmadan ve tapuya sunulmadan önce binanın veya sitenin mevcut koşulları göz önüne alınarak hazırlanacak yönetim planı ; orada yaşayan tüm sakinlerin huzuruna vesile olacak , sorunların en kısa sürede ve kolayca çözümlenmesine imkân sağlayacak , pek çok tartışmanın ve bürokratik işlemin dahi önüne geçilmesini sağlayacaktır.

 

 

Şayet halihazırda mevcut ve sorunları gidermekten uzak bir yönetim planının düzeltilmesi yönünde bütün kat maliklerinin beşte dördünün rızası ve oyu mevcut ise , yine ve mutlaka bir hukukçu tarafından yukarıda anlattığımız şartları haiz bir yönetim planına geçilmesi çok faydalı olacaktır.