AİDAT ÖDEMEYEN KİRACI HAKKINDA

Gönderildi Deger 07/05/2020 0 Yorum

 

 

 

AİDAT ÖDEMEYEN KİRACI HAKKINDA

 

 

 

Kanunda yer alan tâbiriyle ortak gider – avans borcu , halk arasında ve hatta yargı kararlarının da pek çoğunda yer alan adıyla aidat borçlarında , kiracının aidat ödeme borcunu iki farklı kanun açısından ayrı ayrı ele almak gerekmektedir.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1- Kat Mülkiyeti Kanunu açısından duruma bakacak olursak , kirasını düzenli ödeyen daha doğru bir anlatımla mal sahibine kira borcu bulunmayan kiracının aidat ödeme borcu bulunmamaktadır.

 

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.maddesinde bu konuda genel kuralın , “kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. “ olduğu belirtilmekte ise de ,

 

 

Kat Mülkiyeti Kanunu 22.maddesinde duruma kiracı açısından ayrık bir durum getirilmiş ve aidat borcu yönünden “kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

 

 

 

634 sayılı KAT MÜLKİYETİ KANUNU

 

KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:

 

GENEL KURAL :

 

Madde 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

 

 

ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI:
 

Madde 22 - (Değişik 1. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2- Türk Borçlar Kanunu açısından ise kiracı bakımından çok daha farklı bir durum söz konusu olup , kiracı borcunu ödese dahi şayet Türk Borçlar Kanunu madde 315 tâbiriyle yan giderleri yani aidatı ödemeyen kiracının kiralanandan tahliyesi mümkün olabilecektir.

 

 

Kısacası ; kira borcunu düzenli ödeyen fakat aidat borcunu ödemeyen kiracı hakkında bina yönetimi veya site yönetimi icra takibi yoluna başvuramayacak fakat kat maliki bu sebeple kiracısına 30 günlük bir süre vererek ödememe durumunda mahkemeden tahliyesini isteyebilecektir.

 

 

 

6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU 

 

 Kiracının temerrüdü

 

Madde 315 - Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

 

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

 

 

 

 

EMSAL KARAR

 

 

Davacı vekili dava dilekçesinde; aidat borçlarını ödemediğini ileri sürerek davalı borçlu aleyhine icra takibi başlattıkklarını, takibe itiraz edilmesi sonucu takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptalini takibin devamını, alacağın %20'sinden az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesini istemiş, davalı vekili dilekçesinde aidat borçları için site yönetimi tarafından müvekkili belediyeye herhangi yazılı bir başvurunun yapılmadığını, site yönetiminin bütün kiracılarla sözleşme yaptığını, yapılan sözleşmelerde aidat borcu ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığını, aidat borcu ödeme yükümlülüğünün kiracılara ait olması gerektiğini, müvekkili belediyeden istenemeyeceğini savunmuş; mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesine göre kat malikinin 20. madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlarda müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kanunun bu hükmüne göre ortak gider ve aidat borcundan kural olarak kat maliki sorumludur. Kiracı ise kat maliki ile birlikte söz konusu borçlardan kira miktarı kadar her ay için müteselsil sorumlu bulunmaktadır.

 

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalıya yükletilmesine, 02.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. -  T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ 2017/1981 Esas 2017/3785 Karar sayılı 02.05.2017 tarihli kararı